ความเป็นมา
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

การบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศต้องมีการจัดการที่ดีทั้งงานด้านคลินิกและงานด้านสิ่งสนับสนุนต่างๆ งานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่สำคัญ ได้แก่ งานออกแบบ งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ งานระบบเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและอื่นๆ เช่น Facility Management Biomedical Engineering & Hospitalities management ซึ่งส่วนสนับสนุนเหล่านี้หากอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงสุด ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วย

เจตจำนงการก่อตั้งบริษัท

การจัดตั้ง RFS เมื่อปี 2554 ต้องการจัดตั้งเป็น หน่วยงานของคณะฯ โดยมีรูปแบบการบริหารพิเศษในรูปแบบบริษัทฯ ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ( Non-profit organization ) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนางานด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ

  1. ให้บริการด้านระบบสนับสนุนโรงพยาบาลแก่คณะแพทยศาสตร์ฯ โดยไม่มุ่งหวังกำไร
  2. ยกระดับมาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลให้เป็น
    องค์ความรู้ของประเทศทัดเทียมนานาชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในด้าน
ระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  • บริการด้านการจัดการสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  • ร่วมสร้างบุคลากรและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรด้านสนับสนุนโรงพยาบาล
  • เผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล