สารจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (RAMATHIBODI FACILITIES SERVICES:RFS) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายสำคัญ ในการวางระบบและดำเนินการด้านสิ่งสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล ที่เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นแบบอย่างของงานด้านนี้ในประเทศอย่างยั่งยืน อันเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ การศึกษา การวิจัย การดูแลสุขภาพและการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล

ด้วยเป้าหมายที่ยึดถือนี้ตลอดเวลา 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของคณะฯ เริ่มจากการวางระบบการดำเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ต่อมาได้มีการขยายงานบางส่วนไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งมีขอบเขตงานที่กว้างขวาง นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทฯ

อีกบทบาทที่สำคัญของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์ คือ การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ ในด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ทั้งด้านวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาล วิศวกรรมชีวการแพทย์ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของโรงพยาบาลต่างๆ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2558 และต่อเนื่องทุกปี มีการจัดทำวารสาร THFM ON FOCUS เผยแพร่ในแบบรูปเล่มและผ่านทางเว็บไซต์ มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ด้วยความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลก รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

แม้จะก้าวย่างสู่ปีที่ 8 พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลด้วยรางวัลและมาตรฐานต่างๆ แต่ชาว RFS ทุกคนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ คณะฯ มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับงานท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของคณะฯ เป้าหมายของบริษัทฯ ในสองปีนี้ คือ การมุ่งเน้นผู้รับบริการ การสร้างความไว้วางใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาความรู้และทักษะ และส่งเสริมความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากรของเราให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ

พวกเราจะต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร่วมกันสร้างค่านิยมให้มี วัฒนธรรมการทำงานที่ยึดมั่นในคุณภาพและผลงาน ใส่ใจในผู้รับบริการ ทำงานอย่างมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกัน บนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาและเรียนรู้ ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ สมดังปณิธานของพวกเราที่จะทำงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย คณะฯ สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล

ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด