คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน

ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการ
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการ
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ
อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ กรรมการ
รศ. นพ.วิชัย ประสาทฤทธา กรรมการ
ผศ. นพ.อัจฉริย สาโรวาท กรรมการ
ผศ. ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ กรรมการ
ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ กรรมการ
นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท กรกฎาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานกรรมการ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ กรรมการ
ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ กรรมการ
อ.นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ กรรมการ
อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ
อ.นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ กรรมการ
รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา กรรมการ
นางเอื้อมพร มัชณิมวงศ์ กรรมการ
ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัชวาล คุณค้ำชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริษัท มกราคม 2559 – มิถุนายน 2561

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานกรรมการ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ กรรมการ
ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ กรรมการ
รศ.พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ กรรมการ
อ.นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ กรรมการ
อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการ
นางเอื้อมพร มัชณิมวงศ์ กรรมการ
ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัชวาล คุณค้ำชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริษัท มกราคม 2555 – ธันวาคม 2558

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ กรรมการ
ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ
รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ กรรมการ
อ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ กรรมการ
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการ
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการ
นพ.การุณ เมฆานนท์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริษัท กุมภาพันธ์ 2554 – ธันวาคม 2554

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ กรรมการ
รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ กรรมการ
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการ
นพ.การุณ เมฆานนท์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน กรรมการและเลขานุการ