The 5th Thailand Healthcare Facilities Management Excellence Seminar

งานสัมมนาความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 5

 

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

กว่า 9 ปี ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด หน่วยงานที่ดูแลด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันนวัตกรรม องค์ความรู้ต่างๆ มีพัฒนาการความก้าวหน้ามาก เช่น ระบบการรับส่งงาน การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ การออกแบบอาคารโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งระบบจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล เป็นต้น โดยเป้าหมายสำคัญของ Thailand Healthcare Facilities   Management Seminar หรือ THFM Seminar ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีความมุ่งเน้นถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการพัฒนายกระดับระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ครั้งแรกกับการถอดบทเรียนเรื่อง 2P Safety สำหรับงานด้าน HFM

นอกจากความปลอดภัยด้านการรักษาผู้ป่วย และการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลแล้ว ระบบสิ่งสนับสนุนเป็นอีกส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้เช่นกัน พบกับความรู้ด้าน 2P Safety ทั้งในงานด้าน Clinic และ Healthcare Facilities  Management จากผู้เชี่ยวชาญ

การออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาล

ยิ่งกว่าแค่การออกแบบเป็น แต่ต้องออกแบบอย่างเข้าใจในบริบทของโรงพยาบาล ทั้งการออกแบบต่อเติม สร้างใหม่ ปรับปรุงพื้นที่ มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องคำนึงถึง เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและดูดีมีสไตล์

Top 10 Health Technology Hazards

สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน สิ่งต้องคำนึงถึงและปลูกจิตสำนึกให้เป็นแบบอย่าง เพื่อการส่งมอบคุณภาพการรักษาที่ดี

HFM International best practices sharing

Update เรื่องราวใหม่ๆ วิวัฒนาการและนวัตกรรมระบบสิ่งสนับสนุนที่ไม่ตกยุคจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ พร้อมวิธีการบูรณาการให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลในประเทศไทย

HFM Health Check

รู้ทันตนเองในทุกด้านของงาน Healthcare Facilities  Management ประเมินตนเองได้ ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง เทียบเคียงค่ามาตรฐานสากล

ทีมวิทยากรหลัก

วิธีการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์

2.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาที่ ajara.r@rfs.co.th

3. โอนชำระค่าสมัครผ่านทาง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี

ชื่อบัญชี บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (ออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 090-700333-9

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินระบุชื่อบริษัทของท่านมาที่ ajara.r@rfs.co.th

หมายเหตุ :

สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ตามเงื่อนไขการจดทะเบียนองค์กรของท่าน และกรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวันอบรม

ที่อยู่สำหรับออกเอกสารทางการเงิน :

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

270 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554008762

ปิดรับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

X