เจาะลึก ตรงประเด็น เรื่องเครื่องมือแพทย์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี ในการบริหารจัดการและให้บริการเครื่องมือแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Home Care  การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง ตลอดจนการจัดทำแผนทดแทนเครื่องมือแพทย์ ล้วนเป็นเรื่องสำคัญในการสนับสนุนงานด้านการรักษาของแพทย์ พยาบาล เพื่อให้เครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอ พร้อมใช้ มีมาตรฐานความปลอดภัย ต่อผู้ป่วยสูงสุด

เหมาะสำหรับ

– ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล

– ผู้บริหาร หัวหน้างาน วิศวกร เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์

– ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะ/สาขา
      วิศวกรรมชีวการแพทย์

– บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านเครื่องมือแพทย์

วัน เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 14.00-15.30 น.

รูปแบบการสัมมนา 

สัมมนาออนไลน์ฟรี

l

ช่องทางการลงทะเบียน

Scan QR code  (ภายใน วันที่ 19 พฤศจิกายน 64) จำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน 

สามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยาย ได้ที่หน้า E-learning 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่    โทร​​. 0-27646555    ต่อ  6101 (คุณสุนันท์ / คุณอจรา ) แผนกสื่อสารองค์กร