ปีนี้เป็นปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับโรงพยาบาล สำหรับการบริหารจัดการเพื่อต่อสู้กับการระบาดและภาวะทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อโรงพยาบาล เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วของคณะแพทยศาสตร์ เกิดวิธีการบริหารจัดการและนวัตกรรมใหม่ๆ 

      การสัมมนาด้านความเป็นเลิศในงานระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี (Thailand Healthcare Facilities Management Seminar) หรือ THFM Seminar โดย บริษัท อาร์​เอฟเอส จำกัด (Ramathibodi Facilities Services)​ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 6 นี้ จะพาท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการก้าวสู่วิถีใหม่ของการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลหลังการแพร่ระบาด ทั้ง แนวทาง หรือวิธีการทำงานที่เป็นเลิศ จากวิทยากรภายในและต่างประเทศ ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

สามารถสำรองที่นั่งได้โดยยังไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนุชฎา / คุณอจรา  โทร​​. 0-27646555 ต่อ 6120,  6101
ประกาศเลื่อนการจัดสัมนา