พนักงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือพนักงานเวรเปลนั้น ถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทางคลินิกภายในโรงพยาบาล จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน (Basic Hospital Transportation)  ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาให้พนักงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีความรู้พื้นฐานด้านโรงพยาบาล  ด้านการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  รวมถึงทักษะต่างๆ  และการบริการอย่างมีคุณภาพ ให้เกิดเป็นมาตรฐานระดับสากลตลอดจนการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานของงานบริการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเป็นการสร้างองค์ความรู้ระดับประเทศ

2. เพื่อผลิตบุคลากรในด้านการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน มีทัศนคติที่ดี     มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ จิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ

 

หัวข้อการอบรม

  • การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Basic Patients Lifting & Moving)
  • คำศัพท์ที่ใช้ในโรงพยาบาล (Medical Terminology)
  • การดูแลรักษาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Basic Equipment Maintenance)
  • สิทธิผู้ป่วย (Logistics Standard, Law & Regulation)
  • การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Infection Control, CPR)
  • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม

Public Basic ระยะเวลา 3 วัน / In-house Basic ระยะเวลา 2 วัน
i

วิธีการอบรม

บรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม

ตามแต่ละหลักสูตร

สถานที่อบรม

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ใบรับรอง

ได้รับวุฒิบัตร เมื่อเวลาเข้าอบรมเกินกว่า 80%

ทีมวิทยากร

วิธีการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน :

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาที่  academy@rfs.co.th

3. โอนชำระค่าสมัครผ่านทาง   

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  รพ.รามาธิบดี

ชื่อบัญชี  บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (ออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี  090-700333-9 

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินระบุชื่อบริษัทของท่านมาที่  academy@rfs.co.th

หมายเหตุ :

– สามารถหักภาษี  ที่จ่ายได้ ตามเงื่อนไขการจดทะเบียนองค์กรของท่าน และกรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวันอบรม

– ค่าธรรมเนียมรวมค่าเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม และวุฒิบัตรรับรองการอบรมเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

ที่อยู่สำหรับออกเอกสารทางการเงิน :

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

270   อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์   โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ถนนพระรามที่ 6   แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร   

รหัสไปรษณีย์ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105554008762

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกฝึกอบรมหลักสูตรยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (คุณพลอย, คุณแป้ง)

โทร. 02 764 6555 ต่อ 6111, 6120

อีเมล : academy@rfs.co.th