พนักงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือพนักงานเวรเปลนั้น ถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทางคลินิกภายในโรงพยาบาล จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน (Basic Hospital Transportation)  ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาให้พนักงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีความรู้พื้นฐานด้านโรงพยาบาล  ด้านการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  รวมถึงทักษะต่างๆ  และการบริการอย่างมีคุณภาพ  ให้เกิดเป็นมาตรฐานระดับสากลตลอดจนการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานของงานบริการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเป็นการสร้างองค์ความรู้ระดับประเทศ

2. เพื่อผลิตบุคลากรในด้านการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ จิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ

 

รายละเอียดการอบรม

วันที่ 1 – 2 : ภาคบรรยาย

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ จริยธรรม
  • คำศัพท์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
  • การดูแลรักษาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • หลักการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ
  • การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
  • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  • หลักการ ทฤษฎี และวิธีการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน

วันที่ 3 : ภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญ

  • เรียนรู้และเฝ้าสังเกต การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานการณ์จริง
  • ฝึกและปฏิบัติการทำงานภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม

8.30 – 17.00 น. (รวม 3 วัน)

i

วิธีการอบรม

บรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม

3,800 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สถานที่อบรม

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ใบรับรอง

ได้รับวุฒิบัตร เมื่อเวลาเข้าอบรมเกินกว่า 80%

ทีมวิทยากร

วิธีการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน :

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาที่  academy@rfs.co.th

3. โอนชำระค่าสมัครผ่านทาง   

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  รพ.รามาธิบดี

ชื่อบัญชี  บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (ออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี  090-700333-9 

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินระบุชื่อบริษัทของท่านมาที่  academy@rfs.co.th

หมายเหตุ :

– สามารถหักภาษี  ที่จ่ายได้ ตามเงื่อนไขการจดทะเบียนองค์กรของท่าน และกรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวันอบรม

– ค่าธรรมเนียมรวมค่าเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม และวุฒิบัตรรับรองการอบรมเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

ที่อยู่สำหรับออกเอกสารทางการเงิน :

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

270   อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์   โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ถนนพระรามที่ 6   แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร   

รหัสไปรษณีย์ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105554008762

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกฝึกอบรมหลักสูตรยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (คุณพลอย, คุณแป้ง)

โทร. 02 764 6555 ต่อ 6111, 6120

อีเมล : academy@rfs.co.th

X