การขอเข้าศึกษาดูงาน

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

รายละเอียดการขอเข้าศึกษาดูงาน

1.  หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะเข้าขอเยี่ยมชมดูงานต้องมาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอื่นที่ต้องการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ งานสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล หากนอกเหนือจากหัวข้อดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ

2.  รบกวนยื่นความประสงค์การเยี่ยมชมดูงานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันที่ต้องการจะเยี่ยมชม

3.  ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานแจ้งความประสงค์เยี่ยมชมดูงานในวันและเวลาเดียวกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับหน่วยงานที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก่อนเป็นหน่วยงานแรก

4.  การขอเยี่ยมชมดูงานจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังหน่วยงานของท่านโดยตรง

5.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา พื้นที่การเข้าเยี่ยมชมดูงานตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

6.  หากหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานจากทางบริษัทฯ แล้วมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการเดิมอย่างน้อย 7 วันทำการ

7.  กรณีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่แจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมดูงานในส่วนไลน์การผลิตหรือขณะให้บริการลูกค้า ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

การชำระค่าใช้จ่าย

1. โอนเงินผ่านบัญชีบริษัทฯ

ชื่อบัญชี บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี) 

เลขบัญชี 090-700333-9 (ออมทรัพย์)

2. สามารถชำระเป็นเช็คในวันเข้าเยี่ยมชมดูงาน

วันเปิดให้เข้าดูงาน

วันพุธ และ วันศุกร์

เวลา

รอบเช้า 9.00-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

จำนวนคนต่อรอบ

ไม่เกิน 20 คน

ค่าใช้จ่าย

5,000 บาท

หน่วนงานภาครัฐลด 50%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02 764 6555 ต่อ 6111,6120

academy@rfs.co.th