ความเป็นมา
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

การบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศต้องมีการจัดการที่ดีทั้งงานด้านคลินิกและงานด้านสิ่งสนับสนุนต่างๆ งานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่สำคัญ ได้แก่ งานออกแบบ งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ งานระบบเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและอื่นๆ เช่น Facility Management Biomedical Engineering & Hospitalities management ซึ่งส่วนสนับสนุนเหล่านี้หากอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงสุด ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วย

เจตจำนงการก่อตั้งบริษัท

การจัดตั้ง RFS เมื่อปี 2554 ต้องการจัดตั้งเป็น หน่วยงานของคณะฯ โดยมีรูปแบบการบริหารพิเศษในรูปแบบบริษัทฯ ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (not for profit organization) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนางานด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ

  1. ให้บริการด้านระบบสนับสนุนโรงพยาบาลแก่คณะแพทยศาสตร์ฯ โดยไม่มุ่งหวังกำไร
  2. ยกระดับมาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลให้เป็น
    องค์ความรู้ของประเทศทัดเทียมนานาชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนา
ระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. HFM Operation  Excellence & International Standard : วางระบบและให้บริการด้านการจัดการสิ่งสนับสนุน
    โรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนพันธกิจและการเติบโตของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. HFM Professional Excellence : เป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคลากรมืออาชีพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรสนับสนุนโรงพยาบาล
  3. HFM Knowledge & Education Center : สร้างองค์ความรู้ อบรมพัฒนาบุคลากร และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล

 

หลักการกำกับดูแล

กลยุทธ์และนโยบาย

โครงสร้างองค์กร

สารจากกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คำนิยมองค์กร

X