วิศวกรรมบริการ

 • บริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
 • บริหารจัดการควบคุมงานระบบเกี่ยวกับห้องปลอดเชื้อ
 • ดูแลงานบำรุงรักษาทั้งเชิงป้องกันและแก้ไขงานอาคาร
 • ดูแลงานด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร
 • ระบบประกอบอาคาร เช่น ไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล ประปา ฯลฯ
 • การบริหารจัดการผู้รับเหมาก่อสร้างและคู่สัญญางานระบบวิศวกรรม
 • การจัดทำแผนฉุกเฉิน

 

วิศวกรรมชีวการแพทย์

 • บริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์
 • บริหารจัดการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์
 • บริหารงานด้านการจัดหาเครื่องมือแพทย์
 • บริการให้ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์
 • ดูแลงานระบบแก๊สทางการแพทย์
 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรพ.

 • บริหารจัดการด้านความสะอาดเรียบร้อยภายในและบริเวณรอบอาคาร
 • ดูแลบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
 • ดูแลงานโภชนาการและอาหารสำหรับคนไข้และญาติ
 • บริหารจัดการระบบการจราจรและที่จอดรถภายในอาคาร
 • บริหารจัดการงานผ้าทุกประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาล

 

 

ระบบโลจิสติกส์

 • บริหารจัดการระบบขนส่งภายในอาคารและระหว่างอาคาร
 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทั้งภายในและระหว่างอาคาร
 • ให้บริการขนส่งงานทางคลินิก อาหาร เอกสารและสิ่งของทั่วไป
 • บริการจัดเตรียมสถานที่ภายในอาคาร

ศูนย์บริการลูกค้า

 • รับการขอใช้บริการจากลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กระจายงานให้กับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการ
 • ติดตามการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ
 • เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการให้บริการของ RFS
 • ตรวจสอบและประเมินความพอใจของผู้รับบริการผ่านหน่วยงานต่างๆ