ระบบโลจิสติกส์

(Logistic Service)

แผนกโลจิสติกส์ เป็นแผนกที่ให้บริการและบริหารจัดการงานสนับสนุนด้านการขนส่งภายในโรงพยาบาลและระหว่างอาคาร โดยแผนกมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการและให้คำปรึกษาแนะนำงานสนับสนุนด้านการขนส่งภายในโรงพยาบาลและระหว่าง

Patient Transportation

เป็นบริการงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดเกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

Clinical Transportation

เป็นบริการงานขนส่งเพื่อสนับสนุนงานการวินิจฉัยทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ เช่น การขนส่งแลป เลือด ชิ้นเนื้อ ตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งพนักงานต้องมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการขนส่งให้ดำเนินการไปด้วยเรียบร้อยและถูกต้อง

General Transportation

เป็นบริการขนส่งวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานบริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาลการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางให้รวดเร็วตรงตามเวลาถูกต้องและมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

Food Transportation

เป็นการให้บริการด้านการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยและญาติภายในโรงพยาบาล (IPD) ) ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดเกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ