วิศวกรรมชีวการแพทย์

(Biomedical Engineering Management Service)

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเเพทย์ ระบบแก๊สทางการแพทย์และงานวิศวกรรมคลินิก (Clinical Engineering) โดยปัจจุบันได้ครอบคลุมไปยังงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ในด้าน

Medical Equipment Management

งานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีความพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะบริหารจัดการตั้งแต่การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์การติดตั้ง การลงทะเบียนทรัพย์สิน การทำ PM งานซ่อมจนถึงการทำแผนทดแทนเพื่อจัดซื้อใหม่

Medical Gas Management

คือ งานบริหารระบบแก๊ส ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  แก๊สที่จ่ายให้กับเครื่องมือแพทย์ต้องมีคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพตามมาตรฐานสากล โดยงานจะคลอบคลุมตั้งแต่เครื่องจักรต้นกำลัง ระบบจ่ายแก๊สทั้งหมด หัวจ่ายแก๊สและท่อแก๊สทางการแพทย์

Medical Equipment Pool Services & Clinical Engineering

การให้บริการนี้มองในมุมของความเพียงพอ ความพร้อมใช้งาน ซึ่งเราให้บริการตั้งแต่เครื่องมือเล็ก ๆ เช่น Infusion Pump ไปจนถึงเครื่องช่วยหายใจและสำหรับงาน Clinical Engineering เราให้บริการกับเครื่องมือในกลุ่ม MIS ในห้องผ่าตัด

การให้บริการของ BEMs จะเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและดำเนินการทุกงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น Joint Commission International (JCI), ECRI Institute, Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) และ American Hospital Association  (AHA)