ฝ่ายวิศวกรรมบริการ

(Facilities Engineering Management – FEMs)

เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในการบริหารด้านกายภาพ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร เช่น โครงสร้างอาคาร, งานระบบต่างๆ ของอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

Project Management

เป็นงานบริหารโครงการก่อสร้าง หรือแม้แต่งานปรับปรุงสถานที่ต่างๆภายในอาคาร  ซึ่งอาจรวมตั้งแต่การประเมินรายละเอียดงาน การประสานงานออกแบบ จัดทำงบประมาณในการดำเนินการ จัดหาผู้รับเหมา การควบคุมงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ และรับมอบงานจากผู้รับเหมา

Operation & Maintenance Management

  • การควบคุมการทำงานของระบบประกอบอาคารต่างๆภายในอาคาร
  • การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงโครงสร้างอาคาร เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
  • งานซ่อมแซมต่างๆภายในอาคาร
  • งานวางแผนการเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ตามอายุการใช้งาน

Expert Service

เป็นอีกภารกิจสำคัญของแผนกในอนาคต ได้แก่ งานทางด้าน Clean room management, Infection control specialist เพื่อรองรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน JCI

        ด้วยปัจจุบันประเทศไทย นับว่าเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical hub) ของเอเซีย ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยจากต่างประเทศเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลของไทยมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการยกมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ฝ่ายวิศวกรรมบริการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำมาตรฐานการดำเนินการด้าน Health care facility management ที่ได้รับการยอมรับจากสากล มาเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เช่น มาตรฐาน Joint Commission International (JCI),  American Society for Healthcare Engineering (ASHE), American Hospital Association (AHA)