E-Learning

แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (PYT)

 แนวทางอพยพหนีไฟ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 การเก็บกู้สารเคมีและสารชีวภาพด้วย Chemical & Biological spill kit

Safety Service X Logistics Department

หลักการยกเคลื่อนย้ายพื้นฐาน 

 VDO สาธิต หลักการยกเคลื่อนย้ายพื้นฐาน

BEM OPEN HOUSE

งานสัมมนาออนไลน์ ความเป็นเสิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ BIOMEDICAL ENGINEERING OPEN HOUSE

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่องควรรู้ จากแผนก GAS

รู้ก่อนซื้อ: ท่อบรรจุแก๊สทางการแพทย์ โดย ฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์

การใช้งานท่อบรรจุแก๊สทางการแพทย์ โดย ฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์

แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โดย  แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (PYT)

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Facility Management and Safety E-learning

Facility Management and Safety 4

การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

Facility Management and Safety 7

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

Facility Management and Safety 5 

การจัดการวัตถุอันตรายและขยะ

Facility Management and Safety 8 

การจัดการเครื่องมือแพทย์

Facility Management and Safety 6 

การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัย

Facility Management and Safety 9 

ระบบสาธารณูปโภค

รอบรู้เรื่องใกล้ตัว

สาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ Defibillator
ยี่ห้อ zoll by RFS

ความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย

สาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
Defibillator BY PHILIPS

ความรู้เรื่องUV ชนิดรังสี UV

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์
โดยคุณ นพดล เอกจิต

ความรู้เรื่อง การเลือกชนิของถังดับเพลิงให้ถูกประเภท