เป็นประจำทุกปีที่บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะมีการจัดงานสัมมนา

ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี”

(Thailand Healthcare Facilities Management Excellence)

สำหรับในปี 2563 นี้ เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานด้าน Healthcare Facilities Management แบบเชิงกว้าง

บริษัทจึงขอเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลงานด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ร่วม Sharing Best Practices กระบวนการหรือวิธีการทำงานที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ของงาน

Healthcare Facilities Management เช่น งานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอาคาร งานเวรเปล การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโรงพยาบาล เป็นต้น

โดยร่วมส่งผลงานในรูปแบบบทความ ความยาว 1.5-2 หน้า A4

อธิบายถึง ที่มาและวัตถุประสงค์ของงาน / ขั้นตอนหรือกระบวนการ /

ผลลัพธ์และปัจจัยแห่งความสำเร็จ

รางวัล HFM Sharing Best Practices

สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับรางวัลดังนี้

1. ได้ร่วมแสดงผลงานในบอร์ดนิทรรศการ งานสัมมนา Thailand

Healthcare Facility Management Excellence ประจำปี 2563

2. บัตร VIP เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2563 จำนวน 2 ท่าน

3. ได้เผยแพร่ Best Practice ในนิตยสาร THFM Magazine ปี 2563

4. อบรมหลักสูตร “การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน” ปี 2563  จำนวน 3 ท่าน

5. อบรมหลักสูตร Healthcare Technology Management ปี 2563  จำนวน 1 ท่าน (เฉพาะผู้ที่ได้รางวัลที่ 1-5)

6. เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท 

หมายเหตุ : Best Practices Case ที่ดีที่สุดจะได้ร่วมแบ่งปันความรู้บทเวทีสัมมนาประจำปี 2563

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุนันท์ สมจินตนา โทรศัพท์ 0-2764-6555 ต่อ 6101 e-mail: sunun.s@rfs.co.th