รางวัล Design Thinking

รางวัล Design Thinking

รางวัล Design Thinking การออกแบบแนวคิด เพื่อนำมาสู่การพัฒนา ปรับปรุง การทำงานของให้สอดคล้องแต่ละแผนกเพื่อผู้ใช้บริการ  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้แก่  1. เมนูใหม่เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  โดย คุณขวัญเมือง นุชบางเคียน  แผนกบริการอาหารและโภชนาการ 2. 3D Digital...