บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เชิญชวนส่งผลงาน Best Practices ด้าน HFM

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เชิญชวนส่งผลงาน Best Practices ด้าน HFM

เป็นประจำทุกปีที่บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะมีการจัดงานสัมมนา “ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี” (Thailand Healthcare Facilities Management Excellence) สำหรับในปี 2563 นี้...