บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นเเบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

ได้รับการรับรองจากผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด

– ระบบบริหารงานคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

– ระบบคุณภาพอาหาร ผ่านการรับรองมาตราฐน GMP

– ระบบคุณภาพอาหาร ผ่านการรับรองมาตราฐน HACCP

หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาการรับรองระบบมีผลตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์  2563 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

                2. การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นรอบ Re-Certification (ต่อ  การรับรองระบบ) ของพื้นที่พญาไท และเป็นการขยาย Scope การรับรองไปยังพื้นที่บางพลี