เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award 2021) ศาสตราจารย์นายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวการประกาศผลรางวัล ซึ่งจัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการนี้บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564