ตามที่ บริษัท อาร์เอฟเอส จัดกัด ได้ทำการประกวดราคางานจัดซื้อ จัดจ้างอะไหล่/วัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ไว้แล้วนั้น

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมประกวดราคาทราบสำหรับ ผู้ผ่านการคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างอะไหล่/วัสดุสาหรับงานบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์สาหรับแผนงานประจาปีงบประมาณปี 2561 ดังเอกสารแนบ

เอกสารรายชื่อบริษัทฯ ผู้ผ่านคัดเลือก >>>>> หนังสือแจ้งผู้ชนะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก