ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย หน่วยงานพยาธิวิทยา ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จัดโดย แผนกงานความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety Service) บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เราคำนึงถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยที่ไม่คาดคิด ทุกคนมีความพร้อมสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้ โดยที่มีความรู้เรื่องการใช้ถังดับเพลิง การอพยพหนีไฟในทางที่ถูกต้องรวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นได้ปลอดภัยและรวดเร็ว

เพิ่มเติมภาพกิจกรรมได้ที่ อัลบั้ม ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อย หน่วยงานพยาธิวิทยา