วันที่ 17 มีนาคม 63 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที่13 ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎีและปฎิบัติจริงเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ฝึกปฎิบัติดับเพลิงขั้นต้น