เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 .นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ขึ้นรับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence Award) จาก APEA Thailand 2019 ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาองค์กรจาก การพัฒนาคนและการจัดการ การสร้างมูลค่า การเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจน การปรับปรุงและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ที่ได้มาจากความทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้บริการและบุคลากรของโรงพยาบาล รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมจาก Asia Pacific เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่า การทำงานของบริษัทในบทบาทของผู้ดูแลระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาในทิศทางที่ถูกต้อง

บริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญ ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้