บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อความก้าวหน้า เป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันการแพทย์จักรีฤนบดินทร์ และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี .นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายภาพร่วมกับ อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ .นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม อัลบั้ม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 (SDMC)

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม อัลบั้ม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 (CNMI)