วันที่ 16 มีนาคม 2564 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการด้านโภชนาการอาหารของผู้ป่วย กระบวนการผลิต และมาตราฐานความปลอดภัยด้านการโภชนาการที่บริษัทฯ ได้รับ ณ ชั้น 1แผนกโภชนาการ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์