รางวัล Design Thinking การออกแบบแนวคิด เพื่อนำมาสู่การพัฒนา ปรับปรุง การทำงานของให้สอดคล้องแต่ละแผนกเพื่อผู้ใช้บริการ 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้แก่ 

1. เมนูใหม่เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  โดย คุณขวัญเมือง นุชบางเคียน  แผนกบริการอาหารและโภชนาการ

2. 3D Digital Design โดย คุณแพรชมพู แสนชมภู  แผนกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

3. การนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Design Thinking มาปรับใช้ใน  กระบวนการทำงานของแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โดย คุณพงษ์ศักดิ์ วงศ์เจริญชัย แผนกลูกค้าสัมพันธ์

4. การปรับปรุงกระบวนการที่สอดคล้องกับแนวทางการคิดเชิงออกแบบ  ( Design Thinking ) ของแผนกการจัดการผ้า SDMC โดย คุณเอกณัฎฐ์ เอี่ยมพิภักดิ์ แผนกจัดการผ้า

5. การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking โดย คุณเมธิดา โอภาสพาณิชยกุล  แผนกวางแผนเครื่องมือและอุปกรณ์

6. การปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทาง  การคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking โดย คุณนพดล  เอกจิต แผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วิศวกรรมชีวการแพทย์

7. การปรับปรุงระบบงานตามกระบวนการทำงานแผนกจัดซื้อ Design Thinking  โดย คุณสุพิชชา ไพจิตต์ แผนกจัดซื้อ

8. Improvement by Design Thinking Process of Logistics  โดย คุณชนิตรา พูลเพิ่ม ฝ่ายโลจิสติกส์ (SDMC)

9. Product Innovation โดย คุณเอกภาพ พึ่งพานิช ฝ่ายโลจิสติกส์ (CNMI)

10. การคิดเชิงออกแบบ Service Center  5 กระบวนการ โดย คุณกาญจนา ศิริสวัสดิ์. แผนกเซอร์วิสเซ็นเตอร์

11. การปรับปรุงกระบวนการที่สอดคล้องกับแนวทางการคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking ) โดย คุณนิตยาภรณ์ เรืองฤทธิ์  ฝ่ายคุณภาพ

 

12. การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking แผนก Inventory โดย คุณธนวัฒน์ อินจู. แผนกคลังสินค้า