หลักการยกเคลื่อนย้ายพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อลดการบาดเจ็บ

โดย แผนกขนส่งและแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย