ภาพบรรยากาศ การอบรม Health Technology Management Training Programme ในหลักสูตร Medical Device Accident Investigation and Management เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 ณ ห้องประชุม 4 อาคารศาลาประชาคม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเครื่องมือแพทย์เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง