ทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ระวังเรื่องการใส่ปั๊มไม่ตรงกับบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้มีการให้สารละลายมากเกินไปโดยมี

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย
Easypump II Long-Term (LT)
Article No. 4540016
Batch No. 14L01GE261

ปัญหาที่อาจพบ
บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวอาจจะบรรจุปั๊มที่มีอัตราการไหล 10 mL/hr. แทนที่จะเป็น 2 mL/hr. ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดมีการให้สารละลายมากเกินไป

วิธีการแก้ไขและคำแนะนำของผู้ผลิต
ตรวจสอบอัตราการไหลที่ถูกต้อง จากฉลากบนตัวกรอง และเมื่อพบความผิดปกติให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาดังกล่าว และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงปัญหานี้ 

รูปภาพ: bfarm.de