บริษัทผู้ผลิตได้มีการแจ้งให้ทราบถึงผู้ใช้งานเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Weinmann รุ่น MADUMAT Transport ให้ระมัดระวัง การดับของเครื่องขณะใช้งานซึ่งสาเหตุมาจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ โดย

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย
เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Weinmann รุ่น MADUMAT Transport ที่มี software version 5.x

ปัญหาที่อาจพบ
บริษัทผู้ผลิตแจ้งว่า หากมีการปรับค่าเครื่องช่วยหายใจในขณะใช้งานอยู่ โดยการลำดับของโปรแกรมที่ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ อาจเป็นเหตุให้เครื่องดับโดยไม่มีการแจ้งเตือน

วิธีแก้ไขและคำแนะนำของผู้ผลิต
ตรวจสอบว่าท่านมีเครื่องช่วยหายใจที่เข้าข่ายและหากท่านมีเครื่องดังกล่าวท่านต้องทำการอัพเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชัน 6.1 และสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์ของ Weinmann ตามลิงค์นี้ www.weinmann-emergency.de

โดยการอัพเดตซอฟต์แวร์ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานหัวข้อที่ 8.4 “Software update” บริษัทผู้ผลิตยังแจ้งเพิ่มเติมว่าปัญหาดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ท่านมาสามารถใช้เครื่องช่วยหายใจได้ต่อไปจนกว่าจะมีการติดตั้งการอัพเดต โดยปฏิบัติดังนี้

1. เฝ้าระวังเครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วยขณะใช้งาน และจัดเตรียมแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

2. ในขณะที่ท่านปรับค่าต่างๆในเมนู สังเกตุการทำงานของเครื่องให้แน่ใจว่าเครื่องสามารถทำงานได้เป็นปกติ

3. ถ้าท่านประสบปัญหาในอาการดังกล่าวให้ท่านรีบกดปุ่ม “LastpatientKey” เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานได้เป็นปกติ