อุปกรณ์ที่เข้าข่าย
MiniMed 640G Insulin pumps (MMT-1711,MMT-1712)

ปัญหาที่พบ
ผู้ผลิตแจ้งว่ามอเตอร์ของเครื่องดังกล่าวอาจทำงานผิดปกติและจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าเครื่องหยุดการให้อินซูลิน

วิธีแก้ไขและคำแนะนำของผู้ผลิต
ตรวจสอบว่าท่านมีผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาหรือไม่
หากพบความผิดปกติดังกล่าวให้แจ้งกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนเครื่อง

รูปภาพ: insulinnation.com