.นพ.อร่าม  โรจนสกุลกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.) เข้าศึกษาดูงานด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

X