เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โดย คุณเฉลิมพล สืบแสงอินทร์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรม และ คุณวิเศษ ดีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการด้านวิศวกรรม ได้รับมอบหมายจาก นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานพร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง ในโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย จาก นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการใช้น้ำเฉลี่ย 500 ลบ.ม./วัน และมีน้ำเสียที่ต้องผ่านการบำบัดเฉลี่ย 450 ลบ.ม./วัน โดยมีบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) เป็นผู้ดูแลและควบคุมฯ ด้วยเป้าหมายที่มุ่งมั่นให้เกิดการจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้ำทิ้งที่ออกจากอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

 

X