เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้จัดกิจกรรม Manager Outing โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับต้น เสริมสร้างความผูกพัน  และพัฒนาการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ผ่านกิจกรรม car rally โดยมีจุดหมายปลายทางที่ โฮมกระเตง ชาวเล (คลองโคน) จังหวัดสมุทรสงคราม เรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีชุมชนชาวประมงพื้นบ้านผ่านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน อาทิ กิจกรรมการนั่งเรือชมการทำฟาร์มหอย ปลูกป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตชาวประมงกลางทะเล เป็นต้น ตามด้วยกิจกรรมที่เราทุกคนจะได้เรียนรู้เพื่อนร่วมงานและเข้าใจองค์กรให้มากขึ้น อาทิ กิจกรรมสร้างความผูกพันและกิจกรรมบริษัทของฉัน ปิดท้ายด้วยภาพประทับใจร่วมกันพร้อมความสุขและรอยยิ้มที่ดีร่วมกัน