โครงการ  CSR ประจำปี 2563 “ โรงเรียนปลอดภัย ป้องกันภัย COVID-19 ” ณโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ CSR ประจำปี 2563 “ โรงเรียนปลอดภัย ป้องกันภัย COVID-19 ” ณโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ  CSR ประจำปี 2563 “ โรงเรียนปลอดภัย ป้องกันภัย COVID-19 ” ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัดสมุทรปราการ  ในปีนี้เราแบ่งออกเป็น 2 Phase Phase1 เมื่อวันที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด...